Jazykové úrovně dle Společného evropského referenčního rámce | Toplingva
Aktuality   >   Jazykové úrovně dle Společného evropského referenčního rámce

Jazykové úrovně dle Společného evropského referenčního rámce

Spolecny-evropsky-referencni-namec

31.03.2015

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) byl vypracován Radou Evropy a slouží k přesné definici úrovní zanlostí cizího jazyka. Je výsledkem více než 20 let trvajícího výzkumu. Původní a plný název zní Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
Cílem práce bylo poskytnout zřetelný, souvislý a všestranný základ pro vypracování jazykových sylabů, směrnic pro výrobu vzdělávacího standardu škol, jazykových zkoušek, učebnic cizího jazyka apod. a to po celé Evropě.
Úroveň cizí řeči může být A0 (nejnižší), A1, A2, B1, B2, C1 až C2 (nejpokročilejší).

V následujícím grafu můžete vidět, která zkouška Cambridge je k jednotlivým úrovním angličtiny vhodná a jak přibližně koresponduje s úrovní při výuce Callanovou metodou.

Detailní popis jednotlivých jazykových úrovní


Úroveň A0

Beginner = úplný začátečník

Vhodná zkouška Cambridge: -
Stage Callanovy metody: 0-1Úroveň A1

Elementary = pokročilý neboli “falešný“ začátečník znající prvotní základy jazyka

Vhodná zkouška Cambridge: -
Stage Callanovy metody: 1-2

Uživatel jazyka na této úrovni rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, které slouží ke konkrétním potřebám, a umí je také sám používat. Dokáže se představit, klást jednoduché otázky týkajících se informací osobního rázu např. o místě, kde žije, o lidech a věcech, které zná a na podobné otázky umí i odpovídat. Domluví se v tom případě, jestli-že mu jeho partner odpovídá pomalu a je ochoten mu pomoci. Z gramatického hlediska zde převládá užívání pouze přítomného času.
ČTENÍ:
Porozumění základním slovům a velmi jednoduchým větám, jako jsou hesla na reklamních plakátech.
POSLECH:
Velmi jednoduché fráze týkající se rodiny a bezprostředního okolí, které jsou vyslovány pomalu a zřetelně.
PSANÍ:
Umíte napsat jednoduchý a stručný text na pohlednici, zvládnete vyplnit formuláře, které vyžadují Vaše osobní údaje jako jméno, bydliště, státní příslušnost.


Úroveň A2

Lower intermediate = mírně pokročilý, základní uživatel

Vhodná zkouška Cambridge: KET
Stage Callanovy metody: 3-4

Jako uživatel na úrovni A2 jste schopni porozumět často používaným výrazům a větám, vztahující se k oblastem, které se vás bezprostředně týkají. Umíte vyjádřit informace o své osobě, rodině, nakupování či zaměstnání. Zvládáte komunikaci, při které jde o výměnu jednoduchých informací o známých a běžných záležitostech, které se týkají vašich potřeb. Jste obeznámeni se třemi základními časy – minulým, přítomným a budoucím.
ČTENÍ:
Na úrovni A2 zvládnete číst jednoduché a krátké texty. Dokážete vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých, každodenních materiálech jako jsou jídelní lístky, jízdní řády. Rozumíte krátkým jednoduchým neformálním dopisům. V této fázi již doporučuje začít s četbou v cizím jazyce.
POSLECH:
Pokud zvládáte úroveň A2, neděla vám problém dobře rozumět frázím a nejběžnější slovní zásobě, vztahující se k oblastem, které se vás bezprostředně týkají (rodina, nakupování, mistopis). Dokážete pochopit smysl krátkých zpráv a hlašení.
PSANÍ:
Při osvojení této jazykové úrovně si již zvládnete zapsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se vašich základních potřeb. Zvládnete napsat velmi jednoduchý text, např. poděkování.


Úroveň B1

Intermediate = středně pokročilý, nezávislý uživatel

Vhodná zkouška Cambridge: PET
Stage Callanovy metody: 4-5

S úrovní B2 rozumíte hlavním myšlenkám, týkajících se běžných témat, se kterými se setkáváte v práci, ve škole, ve volném čase apod. Umíte si poradit s většinou situací, jež mohou nastat během cestování. Dokážete popsat své zážitky, události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit svůj názor nebo plán. Jste obeznámeni s předpříomným časem, avšak mnohdy jej ještě nedokážete s jistotou užívat.
ČTENÍ:
Rozumíte textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě, v souvislosti s prací nebo školou. Rozumíte popisům událostí i pocitů či přání v osobních dopisech.
POSLECH:
Dokážete porozumět hlavním myšlenkám vyslovených spisovným jazykem, které se týkají běžných témat jako práce, škola, volný čas. Rozumíte smyslům rádiových a televizních vysílání, týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi vašeho osobního či pracovního zájmu, pokud jsou pomalu a zřetejně vysloveny.
PSANÍ:
Zvládáte napsat jednoduché souvislé texty na témata, které dobře znáte nebo která vás osobně zajímají. Umíte napsat osobní dopis popisující vaše zážitky a dojmy.


Úroveň B2

Upper intermediate = vyšší pokročilý, nezávislý uživatel

Vhodná zkouška Cambridge: FCE
Stage Callanovy metody: 5-7

jakožto uživatel úrovně B2 si poradíte i se složitejšími myšlenkami, které se mohou týkat jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokážete se plynule a spontánně účastni rozhovoru, zvládnete tak hovořit i s rodilými mluvčími, anižby to pro jednoho z účastníků muselo znamenat zvýšené úsilí. Dokážete vyjádřit své myšlenky a postoje k aktuálnímu problému a vysvětlit své názory. Reagujete pohotově. Gramatickou stránku a především všechny časy zvládáte teoreticky, v praxi mohou přetrvávat chyby.
ČTENÍ:
Rozumíte článkům a zprávám, které se zabývají současnými problémy a kde autoři zastávají svá stanoviska. Bez větších problémů také zvládáte čtení prózy současnosti.
POSLECH:
Rozumíte delším promluvám a školním přednáškám, dokážete sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znáte. Rozumíte většině televizních zpráv, programů i filmů.
PSANÍ:
Dokážete napsat dlouhé složité texty na veškerou škálu témat, která souvisejí s vašimi osbními zájmy. Umíte předat potřebné informace, obhajovat či vyvracet názory.


Úroveň C1

Advanced = vysoce pokročilý, odborný uživatel

Vhodná zkouška Cambridge: CAE
Stage Callanovy metody: 8-12

Na úrovni C1 jste schopen se pohotově zapojit do jakéhokoli rozhovoru a hovořit plynule bez zjevného hledání výrazů. Využíváte jazyk pro jak společenské a profesní, tak akademické účely. Váš ústní projev obsahuje minimum gramatických chyb a jeho výslovnost je taktéž velmi dobrá. Máte přehled o všech gramatických strukturách.
ČTENÍ:
Jste schopni porozumět delším složitým textům jak z literatury faktu tak beletrie. Dokážete také ocenit jejich rozdílnou formu a styl. Rozumíte technickým instrukcím a to i těm, jež se nevztahují k vámi známému oboru.
POSLECH:
Rozmíte dlouhým promluvám, televizním programům a filmů bez větší námahy. Zvládáte pochopit značné množství slangu a jiných gramaticky ne-zcela dokonalým výrazům.
PSANÍ:
Dokážete jasně, smyslupně a pohotově sestavit text, který hájí jistá stanoviska. Umíte psát podrobné i úřední dopisy, vyjádřit názory na složitá témata i podat složité zprávy. Jste schopni zvolit styl textu v takové formě, jakému čenáři je určen.


Úroveň C2

Proficiency = nejvýše pokročilý, odborný uživatel

Vhodná zkouška Cambridge: CPE
Stage Callanovy metody: 12

Jako uživatel úrovně C2 jste schopen porozumět téměř všemu co zaslechnete nebo si přečtete. Dokážete shrnout informace z mluvených i písemných zdrojů a předat je dále v logicky uspořádané podobě. Zvládnete se plynule a přesně vyjadřovat a uvědomuje si i ty nejmenší významové rozdíly. Výslovnost je perfektní a počet gramatických chyb minimální. Jste schopni použít jazyk v oblasti žurnalistiky, literatury nebo filmu.
ČTENÍ:
Jste schopni přečíst jakoukoli písemnost, a to včetně abstraktnich textů složitých stavbou i jazykem, jako mohou být například příručky, odborné články nebo krásná literatura.
POSLECH:
Rozumíte jakémukoli mluvenému projevu, ať už živému či vysílanému. Pokud máte čas zvyknout si na specifické rysy rodilých mluvčí a jejich dialekty (nepatrné rozdíly ve výslovnosti slov a přízvuku), nedělá vám problém rozumět i pokud mluví rychle.
PSANÍ:
Jste schopni napsat jasný plynulý text a zároveň použít vhodný styl. Zvládáte složité dopisy, články nebo texty, ve kterých umíte logicky zdůraznit důležité informace tak, aby si je čtenář zapamatoval. Umíte také napsat recenzi odborných nebo literárních prací.

Hlavní menu